Algemene voorwaarden van Studio Thuis

Oktober 2021

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De opdrachtnemer: Studio Thuis, gevestigd aan de Celestraat 23 te Zwolle, rechtsgeldig vertegenwoordigd door T.I. Huisman,

1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die Studio Thuis opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten c.q. werkzaamheden of het geven van advies,

1.3 De overeenkomst: de overeenkomst die Studio Thuis met opdrachtgever sluit tot het verlenen van; conceptuele en/of creatieve ondersteuning, het geven van advies en het ondernemen van activiteiten die ermee samenhangen of eruit voortvloeien in de ruimste zin des woords,

1.4 De opdracht: de opdracht die Studio Thuis van opdrachtgever ontvangt tot het
uitvoeren van een of meerdere van de in artikel 1.3 genoemde werkzaamheden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten,

2.2 Deze algemene leveringsvoorwaarden sluiten in geval van strijdigheid uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden, van welke aard dan ook, van opdrachtgever uit.

 

Artikel 3. Offertes

3.1 Offertes worden vrijblijvend door opdrachtnemer aangeboden en zijn gedurende 30 dagen geldig,

3.2 Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten ­opzichte van de offerte voordoen, al de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk inlichten.

 

Artikel 4. Prijzen en prijswijzigingen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld,

4.2 De prijs die opdrachtnemer heeft opgegeven voor werkzaamheden die door hem worden geleverd, geldt uitsluitend voor werkzaamheden conform de opgegeven en overeengekomen specificaties,

4.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.
Prijswijzigingen worden schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld voordat
nieuwe opdrachten uitgevoerd worden.

 

Artikel 5. Annulering

5.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met opdrachtnemer te annuleren, mits hij de reeds gemaakte kosten vergoedt,

5.2 Het vorenstaande laat het recht van opdrachtnemer op verdere schadevergoeding onverlet.

 

Artikel 6. Leveringstermijn

6.1 Opgegeven leveringstermijnen door opdrachtnemer zijn vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijn, alhoewel opdrachtnemer zich zal beijveren om zoveel mogelijk na te streven dat deze termijnen worden aangehouden,

6.2 De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat opdrachtnemer na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist,

6.3 Overschrijding van een termijn geeft opdrachtgever nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enig andere actie jegens opdrachtnemer.

 

Artikel 7. Betalingen

7.1 Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient te geschieden binnen 21
dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist,

7.2 Bij een niet tijdige betaling van de in lid 1 aangeduide vervaltermijn, wordt ter
herinnering een factuur toegezonden. Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient dan te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist,

7.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de in lid 1 aangeduide vervaltermijn. De te vergoeden rente bedraagt voor elke maand of gedeelte hiervan 1% over het factuurbedrag dan wel 1/12 deel van de wettelijke rente indien laatstgenoemde hoger is,

7.4 Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 is de opdrachtgever naast het verschuldigde factuurbedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 75,00 euro,

7.5 Indien opdrachtnemer het noodzakelijk oordeelt kan zij van opdrachtgever verlangen dat deze contant betaalt,

7.6 Indien opdrachtnemer het noodzakelijk oordeelt kan zij van opdrachtgever verlangen dat deze bij vooruitbetaling voldoet,

7.7 Het is opdrachtgever te allen tijde verboden zijn betalingsverplichtingen te
verrekenen met vorderingen die hij op opdrachtnemer heeft of meent te hebben.

 

Artikel 8. Klachten

8.1 Eventuele klachten met betrekking tot de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst moeten schriftelijk geschieden, uiterlijk binnen 7 dagen, na uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst,

8.2 Klachten over de factuur dienen binnen 7 dagen na verzenddatum schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld,

8.3 Indien enige klacht gegrond is en aansprakelijkheid van opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld zal opdrachtnemer bepalen of een vergoeding van ten hoogste de factuurwaarde wordt betaald of dat de klacht wordt verholpen.

 

Artikel 9. Opschorting overeenkomst

9.1 De opdrachtnemer kan de overeenkomst met opdrachtgever opschorten indien
blijkt dat door de opdrachtgever voor uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder computers en software, gebrekkig zijn en/of niet of onvoldoende functioneren, met als gevolg dat de uitvoering van de overeenkomst onevenredig gehinderd wordt. Een en ander is bij uitsluiting ter bepaling van opdrachtnemer en zal na constatering schriftelijk worden gemeld onder opgaaf van de geconstateerde gebreken,

9.2 In de gevallen als bedoel in lid 1 is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer volledig schadeloos te stellen. Deze volledige schadeloosstelling bestaat uit het uitbetalen van de extra gemaakte uren tegen het op dat moment door opdrachtnemer gehanteerde uurtarief alsmede het uitbetalen van de door opdrachtnemer gemaakte (extra)
reiskosten,

9.3 Het vorenstaande laat onverlet de wettelijke mogelijkheden die opdrachtnemer heeft tot opschorting.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke
 tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is,

10.2 Onder overmacht worden te dezen ook verstaan ziekte,

10.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd de reeds geleverde prestaties afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht. Dit geldt echter niet als de reeds verrichte prestatie geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer is nimmer voor meer aansprakelijk dan de factuurwaarde (exclusief B.T.W.) van de betreffende overeenkomst of deel van de overeenkomst ten aanzien waarvan opdrachtgever klachten heeft of partijen anderszins een geschil hebben,

11.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten of
tekortkomingen in gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt.

11.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor (gevolg) schade welke het gevolgd is van het uitvallen van, het opgetreden van storing in, of het anderszins niet of onvoldoende functioneren van, door haar bij de uitvoering van een overeenkomst gebruikte apparatuur, tenzij de storing te wijten is aan opzet of grove schuld van een vennoot of één van de bij opdrachtnemer in dienst zijnde werknemers. Opdrachtgever is bij storing, tenzij de storing te wijten is aan opzet of grove schuld van een vennoot of één van de bij opdrachtnemer in dienst zijnde werknemers, te allen tijde gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.

11.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet of onjuist doorgeven aan de opdrachtgever van door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever ontvangen poststukken, telefoon, fax of e-mail berichten.

11.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het te laat, onjuist of niet bezorgen van in opdracht van de opdrachtgever door haar verzonden poststukken,

11.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolgd is van het in strijd zijn met deze algemene voorwaarden,

11.7 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade bij opdrachtgever voortkomend uit, dan wel samenhangend met enige tekortkoming met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst of het geleverde, tenzij de tekortkoming van opdrachtnemer te wijten zou zijn aan opzet of grove schuld van een vennoot of één van de bij opdrachtnemer in dienst zijnde werknemers,

11.8 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden die schade geleden menen te hebben op grond van de door opdrachtnemer, en behoeve van opdrachtgever, uitgevoerde opdracht. Opdrachtnemer wordt door opdrachtgever
gevrijwaard tegen alle schadeclaims van deze derden.

 

Artikel 12. Inschakeling derden

12.1 Indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, is opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel overeengekomen is. Opdrachtnemer blijft onverminderd verantwoordelijk voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst.

 

Artikel 13. Geheimhouding

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.